Ochrana osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává především k provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní nebo jiné obdobné smlouvy s Vámi.
Pro výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici jsou nezbytné tyto údaje uchazeče: jméno, příjmení, kontaktní údaje, dosavadní pracovní praxe a její podrobnosti, zkušenosti a dovednosti. Ostatní údaje zaslané uchazečem jsou dobrovolné.


Některé identifikační a kontrolní údaje zpracovává správce také na základě svých oprávněných zájmů. Za oprávněný zájem se považuje zpracování identifikačních a kontaktních údajů, jakož i informací o průběhu procesu náboru, k zefektivnění procesu náboru, k provedení analytických a statistických činností, pro zachování integrity dat a odstranění případných duplicit. Taková data budou odosobněna (pseudonymizována), šifrována a případně dále zabezpečena tak, aby byla maximálně chráněna práva a svobody subjektů údajů. Toto zpracování nebude mít důsledky pro subjekty údajů a nebude nijak zasahovat do jejich soukromí.


Pokud se kdykoli rozhodnete z výběrového řízení odstoupit ještě před jeho ukončením správcem, můžete tak učinit a na
e-mail sarka.valentova@zf.com odeslat žádost o smazání svých osobních údajů. Pokud tak učiníte, dojde k nenávratnému smazání všech Vámi zaslaných údajů včetně všech doplňujících údajů osobního charakteru přidaných správcem, krom poznámek, které jsou výstupem a záznamem o průběhu výběrového řízení a neobsahují žádné osobní údaje.
 

Pro účely zpracování údajů firma plně respektuje platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů. Správce o Vás může na základě výše uvedených zákonných důvodů zpracovávat i vlastní rozšířené údaje osobního i neosobního charakteru spojené s informacemi o průběhu a výstupech výběrového řízení.


Zpracováním Vašich osobních údajů Vám vzniká právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Pro další informace o zpracování údajů společností TRW Automotive Czech s.r.o. včetně možných příjemců se obraťte na Šárku Valentovou, sarka.valentova@zf.com.

Děkujeme, Vaše ZF.